Lidmaatschap

  • Lid Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
  • Lid Federatie Medisch Specialisten
  • BIG- geregistreerd Psychiater en Psychotherapeut
  • Lid van het (landelijk) opererend C.C.E.: Centrum voor Consultatie en Expertise

 

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: Kat, Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie
Naam regiebehandelaar: Dr. M.G. Kat
E-mailadres: psykat@hetnet.nl
KvK nummer: 28717341
Website: www.psykat.nl
BIG-registraties: 89021965001 en 59021965016
Overige kwalificaties: (ouderen)psychiater en psychotherapeut Basisopleiding: geneeskunde
AGB-code praktijk: 03070677
AGB-code persoonlijk: 03059225

2. Werkzaam in:

De gespecialiseerde GGZ

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

Individuele Psychotherapie (inzichtgevend, IPT), echtpaarrelatie PT, systeemgeoriënteerde PT. Doelgroepen: psychiatrische aandoeningen zoals Stemmingsstoornissen, Angststoornissen, Psychotische stoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Cognitieve stoornissen waaronder Dementieziekten met name de diagnostiek bij hele vroege stadia van dementie (al of niet gecompliceerd door gedrags- en/of psychiatrische problematiek, Verstandelijke beperkingen.

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):

Alleen ikzelf: M.G. Kat, psychiater-psychotherapeut, BIG 89021965001 en 59021965016 Geen andere personen direct verbonden. Wel een samenwerkingsverband met collega psychiaters, psychologen- psychotherapeuten, POH’s en huisartsen, in de regio:

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

  • Huisartsenpraktijk(en)
  • Collegapsychologen en -psychotherapeuten
  • Verpleegkundig specialisten
  • GGZ-instellingen
  • Zorggroep(en)
  • Anders: ook medisch specialisten in het algemeen ziekenhuis en verpleeghuizen en mijn intervisiegroep.

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Huisartsen Kieviet, Groen in Amstelveen en Kernebeek in Amsterdam POH’s uit o.a. deze praktijken Y. Kernebeek-Harmsen, psychiater: BIG 39021360501 (ook lid intervisiegroep) C.T.M. Manschot, psychiater: BIG 59022660601 (ook lid intervisiegroep) Mevr. A. Barteling, GZ-psycholoog: BIG